Wyszukaj w katalogu
Polecane firmy
Poleć nas innym
Aktualności

Wypadek przy budowie – kto ponosi odpowiedzialność?

30-08-2017


Budowa domu niesie ze sobą konkretne zagrożenia. Zarówno podczas prac budowlanych, jak i po ich zakończeniu może wydarzyć się wypadek wynikający z niedopełnienia procedur. Kto w takiej sytuacji ponosi odpowiedzialność?

Według zapisów Kodeksu cywilnego osobą odpowiedzialną za wszelkie szkody na terenie budowy – w tym za wypadki przy pracy – jest wykonawca. Jednak sprawa nie zawsze jest tak klarowna. Specjaliści z pracowni architektonicznej Dobre Domy wyjaśniają, co zrobić, gdy na Twojej budowie wydarzy się wypadek.

Wykonawca jest organem odpowiedzialnym od momentu protokolarnego przejęcia terenu budowy aż do oddania obiektu. Tak stanowi art. 654 KC. Jednak nie zawsze tak się dzieje. Wynika to z faktu, że przejęcie terenu powinno zostać zaprotokołowane na piśmie, jednak kierownik budowy nie zawsze terminowo dopełnia tych formalności. Jeśli wypadek zdarzy się, zanim nastąpi formalne przekazanie terenu – odpowiedzialność ponosi inwestor. I wówczas są jednak wyjątki – wykonawca będzie odpowiadał za szkodę, jeśli wypadek nastąpi na przykład na skutek zawalenia się budowli.

1sl


Umowa o roboty budowlane
W zależności jednak od momentu oraz przyczyn wypadku krąg podmiotów odpowiedzialnych może być szeroki. By inwestor mógł się formalnie zabezpieczyć przed częścią konsekwencji, konieczne jest sporządzenie odpowiednio sformułowanej umowy o roboty budowlane. Umowa ta:

 • powinna być zawarta na piśmie,
 • musi określać zakres robót,
 • musi zawierać projekt budowlany i pozwolenie na budowę/zgłoszenie budowy,
 • zawiera protokół przejęcia działki przez wykonawcę,
 • musi regulować kwestię zlecania części robót podwykonawcom oraz uregulowanie kwestii zapłaty podwykonawcy,
 • powinna zawierać wypis wartości kolejnych prac.

BHP na budowie – obowiązki kierownika budowy
To kierownik budowy odpowiada za przestrzeganie zasad BHP w trakcie prac. Powinien więc:

 • sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w trakcie prac – przed rozpoczęciem umowy;
 • protokolarnie przejąć teren od inwestora i zabezpieczyć go;
 • umieścić na terenie prac widoczną tablicę informacyjną i ogłoszenie (z danymi dotyczącymi bezpieczeństwa pracy) oraz wprowadzać na nich niezbędne zmiany;
 • zabezpieczyć teren budowy, by uniemożliwić wstęp osobom trzecim;
 • prowadzić dokumentację budowy, w tym dziennik budowy;
 • zapewnić geodezyjne wytyczenie obiektu;
 • kierować budową zgodne z przedłożonym projektem budowy oraz z obowiązującymi przepisami;
 • koordynować działania związane z BHP na budowie;
 • zapewnić odpowiednią jakość materiałów i wyrobów przy wykonywaniu robót;
 • wstrzymać roboty, jeśli stwierdzona zostanie możliwość zagrożenia zdrowia i złamania zasad BHP;
 • przechowywać w trakcie prac dokumenty dotyczące danej budowy;
 • przygotować dokumenty dotyczące odbioru lub oddania sprzętu, np. protokół odbioru rusztowania.

Budowa domu – kto ponosi odpowiedzialność?
Jeśli dojdzie do wypadku w trakcie budowy domu – czy to dotyczącego pracownika, czy osoby, która w sposób nieuprawniony weszła na teren budowy – winę ponosi wykonawca. Najczęściej jest to właściciel firmy budowlanej lub kierownik budowy/mistrz budowlany, ale także osoby przez nich upoważnione.

Wypadek jest wynikiem niedopełnienia obowiązku przez kierownika budowy czy pracodawcę. Często dotyczy to nieodpowiedniego lub niewystarczającego zabezpieczenia terenu budowy, braku nadzoru nad wykonywaniem prac, niedostarczenia odpowiednich narzędzi itp.

Wypadek na budowie – kiedy odpowiada inny uczestnik procesu budowlanego?
Uczestnikami procesu budowlanego są:

 • inwestor,
 • inspektor nadzoru inwestorskiego,
 • projektant,
 • kierownik robót.

Inwestor może odpowiadać prawnie za wypadek na budowie, jeśli nie dopełni swoich obowiązków, m.in. zorganizowania procesu budowy z uwzględnieniem zasad BHP, zwłaszcza jeśli:

 • nie zapewni opracowania projektu budowlanego,
 • nie doprowadzi do oficjalnego objęcia kierownictwa na terenie budowy przez kierownika budowy,
 • nie zapewni opracowania planu bezpieczeństwa,
 • nie zapewni w uzasadnionych przypadkach nadzoru nad robotami przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach.

Inwestor może ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego, który przejmie te obowiązki.

Projektant może odpowiadać prawnie, jeśli nie zapewni:

 • opracowania projektu budowlanego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, także lokalnymi;
 • udziału w opracowaniu projektu (w razie potrzeby) osób trzecich, które mają odpowiednie uprawnienia do projektowania w danej specjalności;
 • skoordynowania technicznego opracowań projektowych, jeśli w przygotowaniu projektu domu uczestniczy kilku specjalistów;
 • sporządzenia informacji dotyczącej BHP dla tego konkretnego obiektu, uwzględnionej w planie bezpieczeństwa;
 • wymaganych prawem opinii, uzgodnień i kontroli rozwiązań projektowych;
 • wyjaśnienia niejasności dotyczących danego projektu i jego rozwiązań;
 • indywidualnej dokumentacji technicznej danego obiektu używanej w trakcie budowy;
 • nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub odpowiedniego organu administracyjnego – w tym stwierdzania zgodności realizacji budowy z projektem oraz wprowadzenia zmian zgłoszonych przez kierownika budowy/inspektora nadzoru

Ostateczną decyzję zawsze podejmuje sąd wraz z inspektorem nadzoru budowlanego.

mtprzetelniorlybudownictwasymasmtcelektroinstalacjeplgbcmrbasmasmgryf budtargi pomorskiepromocja-targi.plsibexexpokruszywasibexjesienwwdpmtseistargikielcelentewencbuild.lentewencelektroinstalacje13warsawbuildtargidziedzictwo