Wyszukaj w katalogu
Polecane firmy
Poleć nas innym
Aktualności

Szczegółowy Program Targów DZIEDZICTWO

30-09-2017


5. Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów,
Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO odbędą się  w dniach 7-9 listopada w Warszawie

OGÓLNOPOLSKIE DNI KONSERWATORSKIE: TEORIA A PRAKTYKA
OCHRONA ZBIORÓW MUZEALNYCH, ARCHIWALNYCH I BIBLIOTECZNYCH

 


 

7 listopada 2017 (wtorek)

SALA A


  12.00 – 13.00
             „Orzecznictwo Administracyjne i Konserwatorskie”
             Organizator: Departament Ochrony Zabytków, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  13.00 – 15.00
             „Polskie Prawo Ochrony Zabytków - propozycje zmian”
             Organizator: Departament Ochrony Zabytków Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego


SALA B

12.15 – 13.15
Wykład „Maria Skłodowska – Curie prekursorką radiacyjnych metod konserwacji
obiektów o znaczeniu historycznym”

Organizator: Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
Prelegent: Dr inż. Wojciech Jerzy Głuszewski

           14.30 – 16.30
           „Prewencja i profilaktyka w zwalczaniu przestępczości wobec zabytków.  Kontekst i narzędzia”
           Organizator: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
W programie:
  -  Nagłe i nieplanowane przemieszczenia zbiorów muzealnych
 -   Zabezpieczenia techniczne muzeum w obiekcie zabytkowym
 -   Procedura wywozowa zabytkowych pojazdów. Wyzwania i dylematy
  -  Znaczenie badań proweniencyjnych  w obrocie dziełami sztuki


SALA C

14.30 – 16.30
„Innowacje w zabytkach”
Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

SALA D

            11.00  Ceremonia Otwarcia Targów Dziedzictwo i Ogólnopolskich Dni Konserwatorskich

12.30 – 15.00
„Ewakuacja ludzi i zbiorów  z obiektów zabytkowych, muzealnych, bibliotecznych, archiwalnych – zasady przygotowania i jej przeprowadzenia."
Organizator: Polski Komitet Błękitnej Tarczy

            W ramach sesji wystąpienia będą dotyczyły następujących zagadnień:
  -  Pomoc i  doradztwo na rzecz zagrożonego dziedzictwa kultury
 -   Idee i zasady ewakuacji ludzi i zbiorów z muzeów i obiektów zabytkowych
-    Doświadczenia z ewakuacji zbiorów na przykładzie wybranych muzeów
 -   Zasady przygotowania i przeprowadzenia ćwiczeń ewakuacyjnych na przykładzie wybranej biblioteki
 -   Prawne aspekty ewakuacji  ludzi i zbiorów w muzeach, bibliotekach, archiwach- planowanie i prowadzenie szkoleń
-   Formy i metody ćwiczeń i szkoleń personelu na potrzeby ewakuacji
 -   Zasady przygotowania i prowadzenia ćwiczeń pożarowych w obiektach zabytkowych


15.15 – 17.00
„Ochrona przeciwpożarowa obiektów zabytkowych”
Organizator: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

W ramach panelu odbędą się prelekcje poruszające tematykę:
  -  Obowiązków właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów zabytkowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
  -  Wyposażania obiektów zabytkowych w urządzenia przeciwpożarowe oraz zasad doboru tych urządzeń do specyfiki obiektów.
 -  Roli technicznych systemów zabezpieczeń.
   - Przygotowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu zabytkowego.
    -  Zasad prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych oraz wybranych aspektów ewakuacji osób i zbiorów z obiektów zabytkowych.


8 listopada 2017 (środa)

SALA A

10.00 – 13.30
„Współczesne decyzje konserwatorskie w ochronie materiałów bibliotecznych: maksimum zachowania – minimum ingerencji”
Organizator: Biblioteka Narodowa

 

 

14.00 – 17.00

Prezentacja dorobku archiwów państwowych w zakresie konserwacji materiałów archiwalnych oraz wykorzystania systemu ZoSIA, przeznaczonego do ewidencji i inwentaryzacji zbiorów archiwalnych


    14.00 – 15.30
    „Prezentacja dorobku archiwów państwowych w zakresie konserwacji zbiorów archiwalnych”
    Organizator: Centralne Laboratorium Konserwacji Archiwaliów / AGAD

    W programie panelu znajdą się między innymi prezentacje poświęcone:
    - doświadczeniom i osiągnięciom archiwów państwowych  w dziedzinie masowej konserwacji i odkwaszania archiwaliów z XIX i XX wieku.
    - metodom zabezpieczania i przechowywania szczególnie zagrożonych  materiałów wielkoformatowych, taki jak na przykład dokumenty kartograficzne, kalki  lub afisze i plakaty z XX wieku.


    15.30 – 17.00
    „Praktyczne wykorzystanie systemu dla archiwistów – warsztaty”
    Organizator: Narodowe Archiwum Cyfrowe

    Jak opracowywać materiały archiwalne za pomocą systemu dla archiwistów ZoSIA. Podczas warsztatów zaprezentowany zostanie system stworzony przez Narodowe Archiwum Cyfrowego, z którego mogą korzystać wszystkie instytucje posiadające archiwa.

    UWAGA na warsztaty obowiązują wcześniejsze zapisy. Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie e-maila z tematem "Targi Dziedzictwa" na adres: kamil.nowelli@nac.gov.pl

SALA C

12.30 – 14.30
„Ochrona przeciwpożarowa obiektów zabytkowych”
Organizator: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

W ramach panelu odbędą się prelekcje poruszające tematykę:

 -  Obowiązków właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów zabytkowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
  -  Wyposażania obiektów zabytkowych w urządzenia przeciwpożarowe oraz zasad doboru tych urządzeń do specyfiki obiektów.
  -  Roli technicznych systemów zabezpieczeń.
 -   Przygotowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu zabytkowego.
  -  Zasad prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych oraz wybranych aspektów ewakuacji osób i zbiorów z obiektów zabytkowych.

15.00 – 17.00
„Rola organizacji pozarządowych w procesie ochrony dóbr kultury i kształtowaniu przepisów w tym zakresie w Polsce”
Organizator: Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków


    15.00 – 15.05 Powitanie uczestników, informacja o celu panelu i jego programie       
    15.05 – 15.20 „Podstawy prawne dotyczące udziału organizacji pozarządowych w procesie ochrony
                         dóbr kultury”                                                                                    
    15.20 – 15.35 „Wieloletnia tradycja społecznej ochrony zabytków na przykładzie Towarzystwa
                         Opieki nad Zabytkami Przeszłości”
    15.35 – 15.50  „Rodzaj  i ocena wpływu działań organizacji pozarządowych  na proces ochrony
                          i opieki nad zabytkami”
    Przerwa
    16.05 – 16.20 „Ocena relacji merytorycznych  urząd – organizacje i ciała  społeczne”
    16.20 – 16.30 ”Sztuka prowadzenia dialogu pomiędzy urzędem a organizacjami społecznymi”
    Dyskusja z udziałem zaproszonych gości i uczestników spotkania

SALA D

10.30 – 17.00
Panel Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków
        W ramach panelu m.in.:
        - „Wybrane projekty konserwatorskie w Polsce”;
        
  Urząd Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
        - „Gminna Ewidencja Zabytków i Wojewódzka Ewidencja Zabytków – zalety i wady,
          ochrona czy zagrożenie?”
Urząd Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
        - Kampania społeczna „Krajobraz mojego miasta” o zarządzaniu dziedzictwem kulturowym
          w przestrzeni publicznej. Debata  na podstawie filmu szkoleniowego i założeń ustawy
          krajobrazowej,
Narodowy Instytut Dziedzictwa
        - Jak ochronić świecką architekturę drewnianą? Dyskusja  na podstawie filmu
          „Piękne, polskie, drewniane” z udziałem ekspertów z dziedziny konserwacji drewna,
         
Narodowy Instytut Dziedzictwa


9 listopada 2017 (czwartek)

SALA A

10.30 – 12.30
„Rola Samorządu w ochronie zabytków – gminna ewidencja zabytków”
Organizator: Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu m.st. Warszawy

    10.30 – 10.50 Podsumowanie doświadczeń m.st. Warszawa w prowadzeniu gminnej
                         ewidencji zabytków; Michał Krasucki - Dyrektor Biura Stołecznego Konserwatora
                         Zabytków
    10.50 – 11.10 Gminna ewidencja zabytków - problem waloryzacji zasobu zabytkowego miasta na przykładzie Lublin; Hubert Mącik - Miejski Konserwator Zabytków w Lublinie
    11.10 – 11.30 Gminna ewidencja zabytków – miasto Szczecin – kryteria wartościowania zabytków;
                         Małgorzata Gwiazdowska - Miejski Konserwator Zabytków w Szczecinie

Panel dyskusyjny -  forum samorządowych konserwatorów zabytków
wymiana doświadczeń z prowadzenia gminnych ewidencji zabytków
(moderowany panel z udziałem miejskich konserwatorów zabytków)

SALA B

11.30 – 14.30
„Współpraca architekta z konserwatorem. Wzajemne oczekiwania”
Organizator: Stowarzyszenie Architektów Polskich

Planowane prezentacje i dyskusja planowane w trakcie panelu, dotyczyć będą realizacji w historycznym środowisku chronionym. Kwestia ta jest tak ważna, gdyż działania w środowisku dziedzictwa kulturowego objętego ochroną stanowią, i z racji mijającego czasu, stanowić będą, coraz większą część inwestycji podejmowanych w Polsce. Mamy do czynienia między innymi z pozostałościami gwałtownej dezindustrializacji po transformacji ustrojowej, z obiektami historycznymi zaniedbanymi wobec nadal nierozwiązanych trudności własnościowych, jak i z falą rewitalizacji przestrzeni i obiektów miejskich, podejmowaną przez samorządy. Wobec tego, w sytuacji postępującego obsadzenia służb konserwatorskich przez profesje inne, niż architektoniczna, dobra współpraca architekta, jako reprezentanta zawodu interdyscyplinarnego, z konserwatorem–urzędnikiem, jak i konserwatorem–praktykiem, staje się coraz istotniejsza dla całego środowiska zbudowanego i jego harmonizacji czyli ładu.

W panelu udział wezmą znani architekci, czołowi przedstawiciele służb konserwatorskich i konserwatorzy – praktycy, realizujący prace w chronionych obiektach architektonicznych i przestrzeniach publicznych.


SALA C


10.30– 13.00
„Sztuka konserwacji zabytków sakralnych”
Panel dla Seminarzystów i Proboszczów

SALA D

10.30 – 13.30
„Ochrona dziedzictwa archeologicznego – współczesne wyzwania”
Stowarzyszenie Starożytników przy współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa
oraz Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie

Tematyka panelu:
- Badania archeologiczne na inwestycjach drogowych i ich wpływ na rozwój archeologii.
- Najważniejsze problemy konserwatorstwa archeologicznego w Polsce


*Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie

 

5. Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO, Warszawa 07-09.11.2017

Miejsce targów
Centrum Targowo-Kongresowe
ul. Marsa 56c, Warszawa

Więcej: www.targidziedzictwo.pl

Facebook: https://www.facebook.com/TargiDziedzictwo

 

Zapraszamy

logo budowa

Współpraca Medialna
mtprzetelniorlybudownictwasymasmtcelektroinstalacjeplgbcmrbasmasmgryf budtargi pomorskiepromocja-targi.plsibexexpokruszywasibexjesienwwdpmtseistargikielcelentewencbuild.lentewencelektroinstalacje13warsawbuildtargidziedzictwo